هنگامی که صفحه ی برش فرضی قسمتی از پلان را به شکل عمودی قطع نماید و برش از پایین ترین طبقه یعنی زیر زمین تا بالاترین طبقه انجام شود، به این حالت مقطع یا برش ساختمان می گویند.

در یک پلان انتخاب کردن محل مقطع از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این اهمیت به گونه ای است که محل برش و عبور این صفحه ی فرضی بایستی از بخشی باشد که از داخل ساختمان، بیشترین داده ها را در اختیار طراح قرار دهد.

در مسیر قرار گرفتن صفحه برش این امکان وجود دارد که درها، پنجره ها،، دیوارها، پاسیو و راه پله برش بخورد و طراح با رسم کردن نقشه های مقاطع، چگونگی بریدگی آن ها را با صفحه ی برش نشان دهد.

یکی از مهمترین نقشه های ساختمانی و عمرانی که مورد نیاز مجریان و مهندسان واقع می شود، مقاطع می باشند. ارتباط ساختمان با زمین، تعداد طبقات و دیوارهای داخلی توسط رسم نمودن مقاطع تعیین می شود.

در اغلب موارد تعداد مقاطع لازم جهت نقشه های ساختمانی به وسیله ی اندازه ی ساختمان و پیچیدگی بخش های داخلی آن مشخص می شود.

علائم استفاده شده در مقطع

خط برش در پلان

خط برش معمولا به منظور نمایش دادن محل برش عمودی بر روی پلان استفاده می شود. ترسیم این خط با نوع غیر ممتد ضخیم صورت گرفته و در دو سر آن، جهت دید را توسط فلش تعیین می کنند.

هاشور در برش

به منظور نشان دادن نوع مصالح به کار رفته در بخش های برش خورده از سازه، اغلب هاشور های ویژه ای به کار برده می شود که هر کدام از آنها یک نوع از مصالح را تعریف می کنند.

زاویه ی ترسیم هاشور در بیشتر موارد 45 درجه است و از خط ممتد نازک برای نشان دادن آن استفاده می شود. معمولا خطوط 45 درجه ی هاشورها به وسیله ی گونیای 45 درجه ترسیم می شود.

مقیاس در برش ها

برش ها در بیشتر موارد با مقیاس پلان های معماری یعنی یک پنجاهم و یک صدم و یک دویستم رسم و طراح میشوند.
ولی ممکن است در صورت نیاز برش هایی جزئی ترسیم شوند که مقیاس آنها یک بیستم تا یک یکم است و دیتیل نامیده می شوند.

اندازه گیری برش

اندازه گیری های انجام شده در برش ها به شکل عمودی انجام می شود. در اندازه گیری عمودی معمولا مانند شکل زیر ترسیم ارتفاع در، ارتفاع پنجره و دیوار دست انداز آن، ارتفاع دیوار جان پناه و غیره انجام می شود.

کدگذاری برش

کد گذاری در برش ها معمولا برای هر کدام از کف ها انجام می شود.

آکس بندی برش

آکس بندی را نیز می توان در برش اعمال کرد. در نتیجه به وسیله ی محور های آکس که در زمان ترسیم برش دیده می شوند می توان محل ستون ها را نشان داد.

بعد از اینکه به طور دقیق آکسها را ترسیم کردیم، فاصله ی میان آنها را نیز می تواند اندازه گیری نماییم. آکس بندی و اندازه ی میان آنها بایستی همخوانی و مطابقت لازم را با آکس های داخل پلان داشته باشد.

جمع بندی

در این مقاله با مقطع یا برش به طور کامل آشنا شدید.در این مقاله سعی شده که از هرگونه اغراق و بیان نظرات جانب دارانه خودداری شود.